فراخوان مسعود انتظار

احمد سراجي بشدت شكنجه مي شود
آخرين اخبار دريافتي از اوضاع آقاي احمد سراجي حكايت از وخيم بودن حال وي دارد همچنين وي در زندان مخوف تبريز زير شكنجه است به طوري كه قرار بود دادگاهي درباره وي در روز بيست و هفتم اين ماه تشكيل شود كه به دلايل نامعلومي اين دادگاه تشكيل نشد در ضمن وي همچنان در اعتصاب غذا به سر مي برد و از ناحيه فتق كه در اثر ضربات مامورين آسيب ديده بود بشدت رنج مي برد ما همچنان خواهان آزادي اين جوان 33 ساله تبريزي هستيم كه بخاطر گفتن عقايدش در زندان است
ابراز يك عقيده = ورود به يك زندان
دشمنان ما ميگويند : نبرد به پايان رسيده است
اما مــــــــــا ميگوئيم : تـــــــازه آغاز شده است
دشمنان ما ميگويند : حقيقت نابود شده است .
اما مـــــــــا ميگوئيم : هنوز آنـــــــرا ميدانيم .
دشمنان ما ميگويند : اگر حقيقت حتی هنور هم دانسته
شود نمی تواند پخش شود
مـــــــــــــــا آنرا پخش ميکنيم
اينک شب ما قبل همآوردی است. اينک زمان صيقل بخشيدن
به همرزمان ماست . اينک زمان نقشه آموزش نقشه نبرد است
اينک روز قبل از سقوط سقوط دشمنان ماست.
از وبلاگ ائل سئون
زماني که ميگويم همه بايد هواي هم را داشته باشيم براي اين است که به هم نيازمنديم اما محتاج نيستيم. عقيده و افکار را نبايد با آزادي اشتباه گرفت. اگر آزادي نباشد هيچ تفکري را مجال بال و پر گرفتن نيست و آزادي همانقدر که شامل اکبر گنجي ميشود بايد شامل احمد سراجي نيز بشود. متاسفانه هيچ کدام از محافل و گروههاي اينترنتي اقدام به درخواست آزادي براي اين آذربايجاني (با هر تفکري) ننموده اند الا پن لاگ. در اينجا ضمن تشکر از مديران و اعضاي محترم کانون وبلاگ نويسان ايران ٫ متن فراخوان را در پايين مياورم

1 comments:

  1. markmorgan93024358 يقول

    i thought your blog was cool and i think you may like this cool Website. now just Click Here