آزادش کنید

احمد سراجی آزاد باید گردد
احمد سراجی یکی از آزادی خواهانی است که تاکنون شکنجه و زندان های بسیار دیده است ولی بدلیل اینکه از هیچ حزب و سازمانی نبوده و نیست تاکنون کسی در حمایت از اقدامی نکرده است بجز کانون وبلاگ نویسان پن لاگ که باز هم از آنها تشکر می کنیم وی از روز هفتم تیر ماه تاکنون در اعتصاب غذا به سر برده و هنوز هم از ناحیه فتق رنج می برد
دکتر معین و معین پرستان کجایند ؟
دکتری که در انتخابات از اکبر گنجی حمایت می کرد و شعار
زندانی سیاسی آزاد باید گردد
را می داد کجاست که ببیند اکبر گنجی و دیگر زندانیان در چه حالی هستند کجایند که شاهد از دست رفتن این عزیزان باشند
مرگ تنها و آخرین سلاح انسانهای که آزاده آمده اند و آزاده خواهند رفت و این تنها سلاحی است که نمی توانند از دست یک انسان آزاده بگیرند
دمکراسی روشی است معین برای رسیدن به نتایج نامعین
براساس این روش ،حکومت بدون خونریزی و از طریق انتخابات مستمر تعویض میشود،آزادی اقلیت ومخالفانبرای همیشه تضمین می گردد،دگراندیشان اندیشه های بدیل را بسط میدهندودگرباشان سبک های مختلف زندگی را تبلیغ ومحقق می کنند ، قدرت توزیع میشود ،حکومت مبتنی برمردم ورای آنان است ، هیچ کس بهتراز مردم سعادت آنان را تشخیص نمی دهند، هیچ کس نمی تواند خود را دلسوزتراز دیگران محسوب کند و به جای دیگران ،درباره سرنوشت آنها تصمیم بگیرد، حکومت هیچ فرد ، گروه ، حزب ، ایدئولوژی و مکتب از قبل تضمین نمی شودواگرشهروندان نظام فکری واجتماعی خاصی زا نخواهند، آن نظام با خواست مردم صحنه را ترک خواهد کرد .التزام به دمکراسی ، التزام به اصل بازی و قواعد آن درست است نه نتیجه بازی . اتو پیای عاری از رذیلت محصول خیال اندیشی است نه دمکراسی ومردم سالاری

0 comments: