آزاد كنيد

بنام آزادی بیان، بخاطر مجاز و مبرم بودن آزادی اندیشه، آزادش کنید

گيله مرد

طبق آخرين گزارشات دريافتي از آقاي احمد سراجي حكايت از وخيم بودن حال وي دارد وي همچنان كه از ناحيه فتق آسيب جدي ديده است به اعتصاب غذاي خود در سلول مجرمان سابقه دار ادامه مي دهد همچنين احمد سراجي از نظر جسماني بخاطر اعتصاب غذا و مريض بودن خيلي ضعيف هستند

0 comments: