چگونگی بازداشت احمد سراجی

چگونگي بازداشت آقاي احمد سراجي
در تاریخ 7 تیر ماه امسال صبح زود وقتی که آقای احمد سراجی می خواستند از خانه به بیرون بروند ناگهان با چهار ماشین که
ماموارن اطلاعات سرنشین انها بوده اند مواجه می شود ولی آقای سراجی از دست مامورین به طرف بیرون از محوطه فرار کرده بود ولی متاسفانه چون تعداد مامورین ده نفر بوده است وی را گرفته و چندین مشت به شکم وی زده بودند ولی آقای سراجی دست از اعتراض خود برنداشته بود که مامورین از اسپری بیهوش کننده استفاده می کنند و وی را در حالت بیهوشی از در خانه خود ربوده بودند
ساعت 11 همان روز شخصی ناشناس به خانواده آقای سراجی خبر می دهند که وی توسط ماموران اطلاعات بازداشت و روانه زندان شده است خانواده وی که از حال آقای احمد سراجی بی خبر بودند به زندان می روند ولی در انجا کسی خبری از اوضاع احمد به انها نمی دهد در واقع در زندان به انها بی اعتنایی می کنند و تا اینکه خانواده وی بعد از سه روز توسط ریس زندان باخبر می شوند که احمد در زندان است ریس زندان به انها می گوید که من چندین روز است می خواهم با شما تماس بیگرم ویل موفق نمی شوم خواستم بگویم که آقای احمد سراجی از روزی که وارد زندان شده است دست به اعتصاب غذا زده و دلیل اینکه وی ممنوع الملاقات می باشد بخاطر آشکار نشدن جنایات و شکنجه های انهاست که آقای سراجی را شکنجه کرده اند
بعد از مدتی فردی به خانواده سراجی زنگ می زند وی می گوید اگر احمد سراجی به اعتصاب خود ادامه دهد وی را به شهری دیگر تبعید می کنیم بعلاوه این حرفها خانواده وی را تهدید کرده بودند
وی تاکنون در اعتصاب غذا به سر می برد

0 comments: